העמותה

יעוד העמותה

"יעוד העמותה הנו הבטחת קיומו של בית הספר כבית ספר דמוקרטי על-פי החלטות הכינון מכאן ולעולם."

 תפקידי העמותה הם:

  1.  לגייס ולנהל משאבים כלכליים לתפעולו וקיומו של בית הספר, לרבות גביית שכר הלימוד השוטף.
  2.  לנהל את מערך המלגות ו/או ההנחות על שכר הלימוד מתוך מחויבות עמוקה לעקרונות הצדק החברתי והפלוראליזם.
  3.  להתקשר בהסכמי העסקה עם צוות בית הספר.