העמותה‏ > ‏

תקנון העמותה

תקנון העמותה
קבלת חברים
   1.  (א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
  (ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
     " אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה).
    מטרות  העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקבל
    את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה"
  (ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד.
     סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי  הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה
     הכללית הקרובה.
 
תנאי החברות בעמותה
1.א.  תנאי לחברות בעמותה הוא היותו של אדם הורה לילד הלומד במוסד החינוכי
        אותו מפעילה העמותה.
 
זכויות וחובות של חבר
  2.   (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל
           הצבעה. הוא זכאי לבחור ולהבחר לועד או לועדת הבקורת.
  (ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
  (ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה
          על החברים.
  (ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן
          החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד פקיעת חברותו.
 
פקיעת החברות
3.   (א) החברות בעמותה פוקעת-
(1)   במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד- בגמר פירוקו.
(2)   בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש.
(3)    בהוצאתו מן העמותה.
(4)    כאשר אין לחבר ילד הלומד במוסד החינוכי אות מפעילה העמותה.
(ב) האספה הכללית רשאית לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה
     מאחד הטעמים הבאים:
(1)   החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
(2)   החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
(3)    בחבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
(4)   החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
(ג)  לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה או להשעות חבר זמנית
      מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא
     יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה
     בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
(ד) הועד רשאי, עד לכינוסה של האסיפה הכללית להחליט על השעייתו הזמנית של
      חבר מן העמותה, מאחד הטעמים המנויים בסעיף קטן (ב).
 
מתן הודעות לחבר
הזמנה,דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב
     שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת
     החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
 
 

סימן ב': האסיפה הכללית

 
זמן ומקום
יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
 
הזמנה
אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש
     ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
 
תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת
     הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם,
    ותבחר בועדת הבקורת.
 
מניין
(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה
          מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות
          אף אם פחת מספר הנוכחים.
      (ב) לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תפתח האסיפה
          והנוכחים יהיו רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
 
יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
 
החלטות
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או
     תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה
     להכריע.
 
פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את הפרוטוקול האסיפה.
 

סימן ג': הועד

 
מספר החברים
(א) מספר חברי הועד יקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.
 
     הרכב חברי הועד
12א. (א) רבע לכל הפחות ממקומותיו של ועד נבחר ישוריינו לחברים אשר כיהנו בועד
             היוצא.
        (ב) רבע לכל הפחות ממקומותיו של ועד נבחר ישוריינו לחברים חדשים אשר לא
             כיהנו בועד היוצא.
        (ג) לחברי העמותה אשר הינם הורים לתלמידים בני שכבת גיל חדשה במוסד
             החינוכי אותו מפעילה העמותה, תהיה הזכות למנות חבר ועד אחד.
תקופת הכהונה
(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש.
          חבר ועד יוצא יכול להיבחר לועד החדש.
(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד.
      חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול די או פושט רגל.
 
השלמת הועד
14. (א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של
           העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים
           הנותרים או הנותר להמשיך ולפעול כועד.
      (ב) חבר ועד שנבדר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר
           העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
 
ישיבות הועד
 הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה לה, המניין הדרוש בהן
      ודרך ניהולן.
 
החלטות
החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה
     ההצעה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
 
פרוטוקול
17. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
 
     זכות הייצוג
הועד רשאי להסמיך שניים או  יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים
     שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שה בתחום סמכותו.
 

סימן ד': ועדת הבקורת

 
תחולת הוראות
19. הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הבקורת.
 

סימן ה': סניפים

 
העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם
     ואת סדרי ניהול ענייניהם.
 

סימן ו' הכנסות ונכסים

     21. נכסיה והכנסותיה של העמותה משמשים אך ורק למטרותיה.
            חלוקת רווחים, או טובות הנאה בין חברי העמותה אסורה, בכל צורה שהיא.
 

סימן ז': נכסים לאחר פירוק

 
העברת נכסים עודפים
 
פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה
 למוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, בעל מטרות דומות,
 ולא יחולקו בין חבריו