ידיעון ומערכת שעותמצורף קישור להורדת הידיעון ומערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.
ניתן להוריד את המערכת של כל חטיבה בקובץ נפרדComments