Untitled Post

פורסם: 13 באפר׳ 2013, 4:30 על ידי: ויוי משאל-מנדלווי   [ עודכן 13 באפר׳ 2013, 4:30 על ידי Hava Tsivoni ]

ביום שישי הקרוב, 19/4/13 לא יתקיים פרלמנט כיון שיהיה יריד מדעים.

 ביום שישי 26/4/13 תעלה ההצעה הבאה:

תלמיד/ה המאחרים לבית הספר בבוקר (איחור לא מוצדק) ומגיעים  לאחר השעה 8:15 – עם האיחור השלישי תוגש תלונה לוז"ח.

כל זאת בהתאם לכללי החטיבה בעניין איחור למפגש,  ובהתאם לשיקול דעת צוות החטיבה. 

מציעות: יהל וגילי.

 

ביום שישי האחרון 12/4/13 התקבלה ההחלטה הבאה:

שולחן הפינג-פונג יתחיל להיות בשימוש בהתאם לכללים הבאים:

1.    הציוד (רשת, מחבטים וכדורים) ישמר בארון החטיבה הצעירה.

2.    תורני הציוד יהיו און, אוהד א, אלון ויואב מהחטיבה הצעירה. כל תלמידי בית הספר יוכלו להשאיל את הציוד מהתורנים.

3.    בכל יום תהיה קדימות במשחק לחטיבה אחרת. התורנים יהיו אחראים לתלות לוח ובו יפורסמו הימים של כל חטיבה וכן שם התורן של אותו יום.

4.    ביום בו יש קדימות לחטיבה מסוימת ואין תלמידים מחטיבה זו שמעוניינים לשחק, יוכלו תלמידים מחטיבה אחרת לשחק, באישור התורן. אם במהלך המשחק מגיעים תלמידים מהחטיבה לה יש קדימות ביום זה, עליהם להמתין עד לסיום המשחק ולאחר מכן יפנו להם את השולחן.

5.    תלמיד/ה שהשאילו ציוד יוכלו להעבירו לתלמיד/ה אחר/ת רק לאחר שהודיעו על כך לתורן.

6.     תלמיד/ה שיאבדו או יהרסו ציוד יצטרכו לקנות ציוד חדש במקום זה שאבד או נהרס.

7.     כל משחק יהיה עד 11 נקודות או פחות.                                     

ĉ
Hava Tsivoni,
13 באפר׳ 2013, 4:30
Comments